2018年论文

当前位置:首页>> >> 科学研究 >> 论文 >> 2018年论文

序号 论文标题 作者 期刊,卷,页
1 Observation of alkaline earth complexes M(CO)(8) (M = Ca, Sr, or Ba) that mimic transition metals Wu, Xuan#; Zhao, Lili#; Jin, Jiaye; Pan, Sudip; Li, Wei; Jin, Xiaoyang; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot* Science,  2018, 361, 912-916
2 Core-shell structured titanium dioxide nanomaterials for solar energy utilization. Li, Wei*; Elzatahry, Ahmed; Aldhayan, Dhaifallah; Zhao, Dongyuan* Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 8203-8237
3 Lifetime-engineered NIR-II nanoparticles unlock multiplexed in vivo imaging Fan, Yong; Wang, Peiyuan; Lu, Yiqing*; Wang, Rui; Zhou, Lei; Zheng, Xianlin; Li, Xiaomin; Piper, James A.; Zhang, Fan* Nat. Nanotech., 2018, 13, 941-946
4 A Magnetic-Field Guided Interface Coassembly Approach to Magnetic Mesoporous Silica Nanochains for Osteoclast-Targeted Inhibition and Heterogeneous Nanocatalysis Wan, Li; Song, Hongyuan; Chen, Xiao; Zhang, Yu; Yue, Qin; Pan, Panpan; Su, Jiacan*; Elzatahry, Ahmed A.; Deng, Yonghui* Adv. Mater., 2018, 30, 1707515
5 Amphiphilic Block Copolymers Directed Interface Coassembly to Construct Multifunctional Microspheres with Magnetic Core and Monolayer Mesoporous Aluminosilicate Shell Zhang, Yu; Yue, Qin; Yu, Lei; Yang, Xuanyu; Hou, Xiu-Feng; Zhao, Dongyuan; Cheng, Xiaowei; Deng, Yonghui* Adv. Mater., 2018, 30, 1800345
6 Supramolecularly Engineered NIR-II and Upconversion Nanoparticles In Vivo Assembly and Disassembly to Improve Bioimaging Zhao, Mengyao; Li, Benhao; Wang, Peiyuan; Lu, Lingfei; Zhang, Zhengcheng; Liu, Lu; Wang, Shangfeng; Li, Dandan; Wang, Rui; Zhang, Fan* Adv. Mater., 2018, 30, 1804982
7 Synergetic Protective Effect of the Ultralight MWCNTs/NCQDs Modified Separator for Highly Stable Lithium-Sulfur Batteries Pang, Ying; Wei, Jishi; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1702288
8 Progress in Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Batteries Bin, Duan; Wang, Fei; Tamirat, Andebet Gedamu; Suo, Liumin; Wang, Yonggang; Wang, Chunsheng*; Xia, Yongyao* Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1703008
9 2D Assembly of Confined Space toward Enhanced CO2 Electroreduction Han, Peng; Wang, Zhijie; Kuang, Min; Wang, Yifei; Liu, Jianing; Hu, Linfeng; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng* Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1801230
10 Active Site Revealed for Water Oxidation on Electrochemically Induced delta-MnO2: Role of Spinel-to-Layer Phase Transition Li, Ye-Fei*; Liu, Zhi-Pan* J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1783-1792
11 Boosting Formate Production in Electrocatalytic CO2 Reduction over Wide Potential Window on Pd Surfaces Jiang, Bei; Zhang, Xia-Guang; Jiang, Kun; Wu, De-Yin*; Cai, Wen-Bin* J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 2880-2889
12 Uniform Ordered Two-Dimensional Mesoporous TiO2 Nanosheets from Hydrothermal-Induced Solvent-Confined Monomicelle Assembly Lan, Kun; Liu, Yao; Zhang, Wei; Liu, Yong; Elzatahry, Ahmed; Wang, Ruicong; Xia, Yongyao; Al-Dhayan, Dhaifallah; Zheng, Nanfeng; Zhao, Dongyuan* J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 4135-4143
13 Toward an Integrated Conversion of 5-Hydroxymethylfurfural and Ethylene for the Production of Renewable p-Xylene Tao, Lei; Yan, Tian-Hao; Li, Wenqin; Zhao, Yi; Zhang, Qi; Liu, Yong-Mei; Wright, Mark M.; Li, Zhen-Hua*; He, He-Yong; Cao, Yong* Chem, 2018, 4,  2212-2227
14 Mesoporous TiO2 Microspheres with Precisely Controlled Crystallites and Architectures Lan, Kun; Wang, Ruicong; Zhang, Wei; Zhao, Zaiwang; Elzatahry, Ahmed; Zhang, Xingmiao; Liu, Yao; Al-Dhayan, Dhaifallah; Xia, Yongyao; Zhao, Dongyuan* Chem, 2018, 4,  2436-2450
15 Pt Nanoparticles Sensitized Ordered Mesoporous WO3 Semiconductor: Gas Sensing Performance and Mechanism Study Ma, Junhao; Ren, Yuan; Zhou, Xinran; Liu, Liangliang; Zhu, Yongheng; Cheng, Xiaowei; Xu, Pengcheng; Li, Xinxin; Deng, Yonghui*; Zhao, Dongyuan Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705268
16 Electronic Tuning of Co, Ni-Based Nanostructured (Hydr) oxides for Aqueous Electrocatalysis Kuang, Min; Han, Peng ; Huang, Linsong; Cao, Na ; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng* Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1804886
17 Controllable Interface -Induced Co-Assembly toward Highly Ordered Mesoporous Pt@TiO2/g-C3N4 Heterojunctions with Enhanced Photocatalytic Performance Zou Yidong, Yang, Beibei; Liu, Yang; Ren, Yuan; Ma, Junhao ; Zhou, Xinran; Cheng, Xiaowei ; Deng, Yonghui* Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1806214
18 NIR-II nanoprobes in-vivo assembly to improve image-guided surgery for metastatic ovarian cancer Wang, Peiyuan; Fan, Yong; Lu, Lingfei; Liu, Lu; Fan, Lingling; Zhao, Mengyao; Xie, Yang; Xu, Congjian; Zhang, Fan* Nat. Commun., 2018, 9, 2898
19 Polyaniline-intercalated manganese dioxide nanolayers as a high-performance cathode material for an aqueous zinc-ion battery Huang, Jianhang; Wang, Zhuo; Hou, Mengyan; Dong, Xiaoli; Liu, Yao; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao Nat. Commun., 2018, 9, 2906
20 A clean and membrane-free chlor-alkali process with decoupled Cl-2 and H-2/NaOH production Hou, Mengyan; Chen, Long; Guo, Zhaowei; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Nat. Commun., 2018, 9, 438
21 Efficient solar-driven electrocatalytic CO2 reduction in a redox-medium-assisted system Wang, Yuhang; Liu, Junlang; Wang, Yifei; Wang, Yonggang*; Zheng, Gengfeng* Nat. Commun., 2018, 9, 5003
22 Nanowire arrays restore vision in blind mice Tang, Jing; Qin, Nan; Chong, Yan; Diao, Yupu; Yiliguma;  Wang, Zhexuan; Xue, Tian; Jiang, Min; Zhang, Jiayi*; Zheng, Gengfeng* Nat. Commun., 2018, 9, 786
23 A One-Dimensional Organic Lead Chloride Hybrid with Excitation-Dependent Broadband Emissions. Wu, Guanhong#; Zhou, Chenkun#; Ming, Wenmei; Han, Dan; Chen, Shiyou; Yang, Dong; Besara, Tiglet; Neu, Jennifer; Siegrist, Theo; Du, Mao-Hua*; Ma, Biwu*; Dong, Angang* ACS Energy Lett., 2018, 3, 1443-1449
24 Reversing Conventional Reactivity of Mixed Oxo/Alkyl Rare-Earth Complexes: Non-Redox Oxygen Atom Transfer Hong, Jianquan; Tian, Haiwen; Zhang, Lixin*; Zhou, Xigeng*; del Rosal, Iker; Weng, Linhong; Maron, Laurent* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 1062-1067
25 An Environmentally Friendly and Flexible Aqueous Zinc Battery Using an Organic Cathode Guo, Zhaowei; Ma, Yuanyuan; Dong, Xiaoli; Huang, Jianhang; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11737-11741
26 High-Capacity Upconversion Wavelength and Lifetime Binary Encoding for Multiplexed Biodetection Zhou, Lei#; Fan, Yong#; Wang, Rui; Li, Xiaomin; Fan, Lingling; Zhang, Fan* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 12824-12829
27 Decoupling Hydrogen and Oxygen Production in Acidic Water Electrolysis Using a Polytriphenylamine-Based Battery Electrode Ma, Yuanyuan; Dong, Xiaoli; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 2904-2908
28 Barium as Honorary Transition Metal in Action: Experimental and Theoretical Study of Ba(CO)(+) and Ba(CO)(-) Wu, Xuan#; Zhao, Lili#; Jiang, Dandan; Fernandez, Israel; Berger, Robert; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 3974-3980
29 Octacarbonyl Anion Complexes of Group Three Transition Metals [TM(CO)(8)](-) (TM=Sc, Y, La) and the 18-Electron Rule Jin, Jiaye#; Yang, Tao#; Xin, Ke; Wang, Guanjun; Jin, Xiaoyang; Zhou, Mingfei*; Frenking, Gernot* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 6236-6241
30 An Efficient 1064 nm NIR-II Excitation Fluorescent Molecular Dye for Deep-Tissue High-Resolution Dynamic Bioimaging Li, Benhao#; Lu, Lingfei#; Zhao, Mengyao; Lei, Zuhai; Zhang, Fan* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7483-7487
31 Er3+ Sensitized 1530nm to 1180 nm Second Near-Infrared Window Upconversion Nanocrystals for InVivo Biosensing Liu, Lu; Wang, Shangfeng; Zhao, Baozhou; Pei, Peng; Fan, Yong; Li, Xiaomin*; Zhang, Fan* Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7518-7522
32 Undercoordinated Site-Abundant and Tensile-Strained Nickel for Low-Temperature COx Methanation. Wang, Hao; Xu, Ke; Yao, Xuanyu; Ye, Danhong; Pei, Yan; Hu, Huarong; Qiao, Minghua*; Li, Zhen Hua*; Zhang, Xiaoxin; Zong, Baoning* ACS Catal., 2018, 8,  1207-1211
33 Beyond Mean-Field Microkinetics: Toward Accurate and Efficient Theoretical Modeling in Heterogeneous Catalysis. Chen, Zheng; Wang, He; Su, Neil Qiang; Duan, Sai; Shen, Tonghao; Xu, Xin* ACS Catal., 2018, 8, 5816-5826
34 Single-Atomic Cu with Multiple Oxygen Vacancies on Ceria for Electrocatalytic CO2 Reduction to CH4. Wang, Yifei; Chen, Zheng; Han, Peng; Du, Yonghua; Gu, Zhengxiang; Xu, Xin*; Zheng, Gengfeng* ACS Catal., 2018, 8, 7113-7119
35 TiH Hydride Formed on Amorphous Black Titania: Unprecedented Active Species for Photocatalytic Hydrogen Evolution. Ma, Sicong; Huang, Si-Da; Fang, Ya-Hui; Liu, Zhi-Pan* ACS Catal., 2018, 8, 9711-9721
36 Sub-5 nm SnO2 chemically coupled hollow carbon spheres for efficient electrocatalytic CO2 reduction Yiliguma; Wang, Zhijie; Yang, Chao; Guan, Anxiang; Shang, Longmei; Al-Enizi, Abdullah M.; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng* J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 20121-20127
37 Mesoporous carbon matrix confinement synthesis of ultrasmall WO3 nanocrystals for lithium ion batteries Wang, Changyao; Zhao, Yujuan; Zhou, Lili; Liu, Yang; Zhang, Wei; Zhao, Zaiwang; Hozzein, Wael N.; Alharbi, Hind M. S.; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan* J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 21550-21557
38 A template-catalyzed in situ polymerization and co-assembly strategy for rich nitrogen-doped mesoporous carbon Liu, Yang; Wang, Zhengren; Teng, Wei; Zhu, Hongwei; Wang, Jinxiu; Elzatahry, Ahmed A.; Al-Dahyan, Daifallah; Li, Wei; Deng, Yonghui*; Zhao, Dongyuan* J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 3162-3170
39 A new type of cyclic silicone additive for improving the energy density and power density of Li-O-2 batteries Chen, Chunguang; Chen, Xiang; Zhang, Xiuhui; Li, Liangyu; Zhang, Congcong; Huang, Tao; Yu, Aishui* J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 7221-7226
40 Structure Transformation of a Luminescent Pillared-Layer Metal-Organic Framework Caused by Point Defects Accumulation Qi, Yi; Xu, Huoshu; Li, Xiaomin; Tu, Binbin; Pang, Qingqing; Lin, Xiao; Ning, Erlong; Li, Qiaowei* Chem. Mater., 2018, 30, 5478-5484
41 Enhancing Hydrogen Generation Through Nanoconfinement of Sensitizers and Catalysts in a Homogeneous Supramolecular Organic Framework Yu, Shang-Bo; Qi, Qi; Yang, Bo; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Liu, Yi*; Li, Zhan-Ting* Small, 2018, 14, 1801037
42 Doubly hybrid density functionals that correctly describe both density and energy for atoms Su, Neil Qiang; Zhu, Zhenyu; Xu, Xin* Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2018, 115, 2287-2292
43 Addition of dihydrogen to a borylborenium center Zheng, Junhao; Li, Zhen Hua*; Wang, Huadong* Chem. Sci., 2018, 9, 1433-1438
44 The harpooning mechanism as evidenced in the oxidation reaction of the Al atom Li, Fangfang#; Dong, Changwu#; Chen, Jun; Liu, Jiaxing; Wang, Fengyan*; Xu Xin* Chem. Sci., 2018, 9, 488-494
45 A vesicle-aggregation-assembly approach to highly ordered mesoporous gamma-alumina microspheres with shifted double-diamond networks Liu, Yang; Teng, Wei; Chen, Gang; Zhao, Zaiwang; Zhang, Wei; Kong, Biao*; Hozzein, Wael N.; Al-Khalaf, Areej Abdulkareem; Deng, Yonghui; Zhao, Dongyuan* Chem. Sci., 2018, 9, 7705-7714
46 Atomic structure of boron resolved using machine learning and global sampling Huang, Si-Da; Shang, Cheng; Kang, Pei-Lin; Liu, Zhi-Pan* Chem. Sci., 2018, 9, 8644-8655
47 Near-infrared rechargeable "optical battery" implant for irradiation-free photodynamic therapy Hu, Lidan#; Wang, Peiyuan#; Zhao, Mengyao; Liu, Lu; Zhou, Lei; Li, Benhao; Albaqami, Fahad H.; El-Toni, Ahmed Mohamed; Li, Xiaomin*; Xie, Yang; Sun, Xiaofei; Zhang, Fan* Biomaterials, 2018, 163, 154-162
48 Polymerization-Induced Colloid Assembly Route to Iron Oxide-Based Mesoporous Microspheres for Gas Sensing and Fenton Catalysis Wan, Li#; Song, Hongyuan#; Ma, Junhao; Ren, Yuan; Cheng, Xiaowei; Su, Jiacan; Yue, Qin*; Deng, Yonghui* ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 13028-13039
49 Ultrasmall TiO2-Coated Reduced Graphene Oxide Composite as a High-Rate and Long-Cycle-Life Anode Material for Sodium-Ion Batteries Liu, Yao; Liu, Jingyuan; Bin, Duan; Hou, Mengyan; Tamirat, Andebet Gedamu; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 14818-14826
50 Ordered Mesoporous Tin Oxide Semiconductors with Large Pores and Crystallized Walls for High-Performance Gas Sensing Xiao, Xingyu; Liu, Liangliang; Ma, Junhao; Ren, Yuan; Cheng, Xiaowei; Zhu, Yongheng; Zhao, Dongyuan; Elzatahry, Ahmed A.; Alghamdi, Abdulaziz; Deng, Yonghui* ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 1871-1880
51 Porous Graphene-Confined Fe-K as Highly Efficient Catalyst for CO2 Direct Hydrogenation to Light Olefins Wu, Tijun; Lin, Jun; Cheng, Yi; Tian, Jing; Wang, Shunwu; Xie, Songhai; Pei, Yan; Yan, Shirun; Qiao, Minghua*; Xu, Hualong; Zong, Baoning* ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 23439-23443
52 In Situ Growth of NiFe Alloy Nanoparticles Embedded into N-Doped Bamboo-like Carbon Nanotubes as a Bifunctional Electrocatalyst for Zn-Air Batteries Bin, Duan; Yang, Beibei; Li, Chao; Liu, Yao; Zhang, Xiao; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 26178−26187
53 Aqueous electrocatalytic N-2 reduction under ambient conditions Cao, Na; Zheng, Gengfeng* Nano Res., 2018, 11, 2992-3008
54 Integrating Desalination and Energy Storage using a Saltwater-based Hybrid Sodium-ion Supercapacitor Guo, Zhaowei; Ma, Yuanyuan; Dong, Xiaoli; Hou, Mengyan; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao ChemSusChem, 2018, 11, 1741-1745 
55 Pyridinic-N-dominated carbon frameworks with porous tungsten trioxide nano-lamellae as a promising bi-functional catalyst for Li-oxygen batteries Liu, Tie; Zhang, Xiuhui; Huang, Tao; Yu, Aishui* Nanoscale, 2018, 10, 15763-15770
56 Photoelectrochemical properties of MOF-induced surface-modified TiO2 photoelectrode Jiao, Wei; Zhu, Jiaxing; Ling, Yun; Deng, Mingli; Zhou, Yaming*; Feng, Pingyun* Nanoscale, 2018, 10, 20339-20346
57 Revealing the role of NH4VO3 treatment in Ni-rich cathode materials with improved electrochemical performance for rechargeable lithium-ion batteries Zhang, Congcong; Liu, Siyang; Su, Junming; Chen, Chunguang; Liu, Mengmeng; Chen, Xiang; Wu, Jianhua; Huang, Tao; Yu, Aishui* Nanoscale, 2018, 10, 8820-8831
58 A molecular-based approach for the direct synthesis of highly-ordered, homogeneously-doped mesoporous carbon frameworks Han, Dandan; Jiao, Yucong; Han, Wenqian; Wu, Guanhong; Li, Tongtao; Yang, Dong; Dong, Angang* Carbon, 2018, 140, 265-275
59 Uncovering the role of Nb modification in improving the structure stability and electrochemical performance of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode charged at higher voltage of 4.5 V Liu, Siyang; Chen, Xiang; Zhao, Jiayue; Su, Junming; Zhang, Congcong; Huang, Tao; Wu, Jianhua; Yu, Aishui* J. Power Sources, 2018, 374, 149-157
60 Cobalt selenide hollow nanorods array with exceptionally high electrocatalytic activity for high-efficiency quasi-solid-state dye-sensitized solar cells Jin, Zhitong; Zhang, Meirong; Wang, Min; Feng, Chuanqi; Wang, Zhong-Sheng* J. Power Sources, 2018, 378, 475-482
61 Carbon-shell-constrained silicon cluster derived from Al-Si alloy as long-cycling life lithium ion batteries anode Su, Junming; Zhang, Congcong; Chen, Xiang; Liu, Siyang; Huang, Tao; Yu, Aishui* J. Power Sources, 2018, 381, 66-71
62 Highly stable carbon coated Mg2Si intermetallic nanoparticles for lithium-ion battery anode Tamirat, Andebet Gedamu; Hou, Mengyan; Liu, Yao; Bin, Duan; Sun, Yunhe; Fan, Long; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao* J. Power Sources, 2018, 384, 10-17
63 Unraveling the capacity fading mechanisms of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 at elevated temperatures Liu, Siyang; Su, Junming; Zhao, Jiayue; Chen, Xiang; Zhang, Congcong; Huang, Tao; Wu, Jianhua; Yu, Aishui* J. Power Sources, 2018, 393, 92-98
64 Comparative studies of zirconium doping and coating on LiNi(0.6)Co(0.2)Mn(0.2)O2 cathode material at elevated temperatures Liu, Siyang; Dang, Zhiyan; Liu, Da; Zhang, Congcong; Huang, Tao; Yu, Aishui* J. Power Sources, 2018, 396, 288-296
65 Al2O3-doped ZnO coating of carbon nanotubes as cathode material for lithium-sulfur batteries Ma, Tianye; Liu, Mengmeng; Huang, Tao*; Yu, Aishui* J. Power Sources, 2018, 398, 75-82
66 The enantioselective hydrogenation of acetophenone over Pd concave tetrahedron nanocrystals affected by the residual adsorbed capping agent polyvinylpyrrolidone (PVP) Su, Na; Gao, Xiuyun; Chen, Xueying*; Yue, Bin; He, Heyong* J. Catal., 2018, 367, 244-251
67 MOF-derived hollow porous Ni/CeO2 octahedron with high efficiency for N2O decomposition Zhao, Pei; Qin, Feng; Huang, Zhen; Sun, Chao; Shen, Wei; Xu, Hualong* Chem. Eng. J., 2018, 349, 72-81
68 Synthesis and electrochemical properties of Li1.3Nb0.3Cr0.4O2 as a high-capacity cathode material for rechargeable lithium batteries Wang, Weiwen; Meng, Jingke; Yue, Xinyang; Wang, Qinchao; Wang, Xinxin; Zhou, Yongning; Yang, Xiaoqing; Shadike, Zulipiya*; Fu, Zhengwen* Chem. Commun., 2018, 54, 13809-13812
69 Stacking-interaction-induced host-guest chemistry and Borromean rings based on a polypyridyl ligand Zhang, Hai-Ning; Gao, Wen-Xi; Deng, Yu-Xin; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* Chem. Commun., 2018, 54, 1559-1562
70 Unconventional morphologies of CoO nanocrystals via controlled oxidation of cobalt oleate precursors Yiliguma; Xu, Wenhao; Wang, Zhijie; Shang, Longmei; Zhang, Hui; Al-Enizi, Abdullah M.; Tang, Yun*; Zheng, Gengfeng* Chem. Commun., 2018, 54, 3867-3870
71 Insights into the Relationship of the Heterojunction Structure and Excellent Activity: Photo-Oxidative Coupling of Benzylamine on CeO2-rod/g-C3N4 Hybrid under Mild Reaction Conditions Chai, Yuanyuan; Zhang, Lu; Liu, Qianqian; Yang, Fengli; Dai, Wei-Lin* ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 10526-10535
72 A Scalable Upgrading of Concentrated Furfural in Ethanol: Combining Meerwein-Ponndorf-Verley Reduction with in Situ Cross Aldol Condensation Li, Gang; Jiao, Wenqian; Sun, Zhen; Zhao, Yang; Shi, Zhangping; Yan, Yueer; Feng, Lei; Zhang, Yahong*; Tang, Yi ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 4316-4320
73 Significant Improvement on Electrochemical Performance of LiMn2O4 at Elevated Temperature by Atomic Layer Deposition of TiO2 Nanocoating Zhang, Congcong; Su, Junming; Wang, Tao; Yuan, Kaiping; Chen, Chunguang; Liu, Siyang; Huang, Tao; Wu, Jianhua; Lu, Hongliang*; Yu, Aishui* ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 7890-7901
74 Detection of Pathogenic Microorganisms by Microfluidics Based Analytical Methods Zhang, Dongxue; Bi, Hongyan*; Liu, Baohong; Qao, Liang* Anal. Chem., 2018, 90, 5512-5520
75 Small-Molecule Lanthanide Complexes Probe for Second Near-Infrared Window Bioimaging Yang, Yanling#; Wang, Peiyuan#; Lu, Liangfei; Fan, Yong; Sun, Caixia; Fan, Lingling; Xu, Congjian; El-Toni, Ahmed Mohamed; Alhoshan, Mansour; Zhang, Fan* Anal. Chem., 2018, 90, 7946-7952
76 Controllable growth of NixCoySe films and the influence of composition on the photovoltaic performance of quasi-solid-state dye-sensitized solar cells Jin, Zhitong; Zhao, Guanyu; Wang, Zhong-Sheng* J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 3901-3909
77 3D Interconnected Mesoporous Alumina with Loaded Hemoglobin as a Highly Active Electrochemical Biosensor for H2O2 Yang, Xuanyu; Cheng, Xiaowei*; Song, Hongyuan; Ma, Junhao; Pan, Panpan; Elzatahry, Ahmed A.; Su, Jiacan*; Deng, Yonghui* Adv. Healthcare Mater., 2018, 7, 1800149
78 Field Effect Transistors Based on In Situ Fabricated Graphene Scaffold-ZrO2 Nanofilms Pang, Qingqing; Chen, Hongliang; Wang, Xiuyan; Wang, Tao; Wang, Deyan*; Feng, Shaoguang; Lu, Hongliang; Li, Qiaowei* Adv. Electron. Mater., 2018, 4, 1700424
79 Ion-pair electrostatic attraction-enhanced donor-acceptor interactions between the prototypic 1,4-dialkoxybenzene-viologen binding mode in water Zhang, Yao; Yu, Shang-Bo; Yang, Bo; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting* Org. Chem. Front., 2018, 5, 1039-1044
80 Morphology-dependent oxygen vacancies and synergistic effects of Ni/CeO2 catalysts for N2O decomposition Zhao, Pei; Qin, Feng; Huang, Zhen; Sun, Chao; Shen, Wei; Xu, Hualong Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 276-288
81 Palladium-promoted sulfur atom migration on carboranes: facile B(4)-S bond formation from mononuclear Pd-B(4) complexes Wang, Yin-Ping; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* Pure Appl. Chem., 2018, 90, 607-616
82 Hypophosphites as Eco-Compatible Fuels for Membrane-Free Direct Liquid Fuel Cells Wang, Renhe; Wu, Mengjia*; Haller, Servane; Metivier, Pascal; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Chem. Eur. J., 2018, 24, 10310-10314 
83 Designing Metal-Free Frustrated Lewis Pairs Catalyst for the Efficient Dehydrogenation of Ammonia Borane Ma, Gongli; Song, Guoliang*; Li, Zhen Hua* Chem. Eur. J., 2018, 24, 13238-13245
84 Nanocomposites of nickel selenide supported on cube-shaped lidless graphitic boxes as efficient counter electrodes for quasi-solid-state dye-sensitized solar cells Feng, Chuanqi; Jin, Zhitong; Zhang, Meirong; Wang, Zhong-Sheng* Electrochim. Acta, 2018, 281,237-245
85 Hollow NiCo2Se4 microspheres composed of nanoparticles as multifunctional electrocatalysts for unassisted artificial photosynthesis Wang, Min; Ge, Hongtao; Jin, Zhitong; Wang, Yuhang; Zhang, Meirong; Zheng, Gengfeng; Wang, Zhong-Sheng* Electrochim. Acta, 2018, 281,628-637
86 Li2TiSiO5 and expanded graphite nanocomposite anode material with improved rate performance for lithium-ion batteries Liu, Jingyuan; Liu, Yao; Hou, Mengyan; Wang, Yonggang; Wang, Congxiao; Xia, Yongyao* Electrochim. Acta, 2018, 281,695-702
87 S0.87Se0.13/CPAN composites as high capacity and stable cycling performance cathode for lithium sulfur battery Zhu, Tiancheng; Pang, Ying; Wang, Yonggang; Wang, Congxiao; Xia, Yongyao* Electrochim. Acta, 2018, 281,789-795
88 Magnetic mesoporous TiO2 microspheres for sustainable arsenate removal from acidic environments Zhao, Yujuan; Wang, Changyao; Wang, Shuai; Wang, Chun; Liu, Yupu; Al-Khalaf, Areej Abdulkareem; Hozzein, Wael N.; Duan, Linlin; Li, Wei*; Zhao, Dongyuan* Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 2132-2139
89 Silica nanowires with tunable hydrophobicity for lipase immobilization and biocatalytic membrane assembly Jin, Qianru; Li, Xianghai; Deng, Chao; Zhang, Qian; Yi, Deliang; Wang, Xingdong; Tang, Yi; Wang, Yajun* J. Colloid Interface Sci., 2018, 531, 555-563
90 Mesoporous tin oxide for electrocatalytic CO2 reduction Ge, Hongtao; Gu, Zhengxiang; Han, Peng; Shen, Hanchen; Al-Enizi, Abdullah M.; Zhang, Lijuan; Zheng*, Gengfeng* J. Colloid Interface Sci., 2018, 531, 564-569
91 Understanding the Nonplanarity in Aromatic Metallabenzenes: A sigma-Control Mechanism Chen, Zhe-Ning; Fu, Gang; Zhang, Igor Ying; Xu, Xin* Inorg. Chem., 2018, 57, 9205-9214
92 Ru-Zn/ZrO2 Nanocomposite Catalysts Fabricated by Galvanic Replacement for Benzene Partial Hydrogenation Zhou, Gongbing; Wang, Hao; Tian, Jing; Pei, Yan; Fan, Kangnian; Qiao, Minghua*; Sun, Bin; Zong, Baoning* ChemCatChem, 2018, 10, 1184-1191
93 Metal-Organic Framework Mediated Synthesis of Small-Sized -Alumina as a Highly Active Catalyst for the Dehydration of Glycerol to Acrolein Huang, Liang; Qin, Feng; Huang, Zhen; Zhuang, Yan; Ma, Jianxue; Xu, Hualong; Shen, Wei* ChemCatChem, 2018, 10, 381-386
94 Ceria-Zirconia/Zeolite Bifunctional Catalyst for Highly Selective Conversion of Syngas into Aromatics Huang, Zhen; Wang, Sheng; Qin, Feng; Huang, Liang; Yue, Yinghong; Hua, Weiming; Qiao, Minghua; He, Heyong; Shen, Wei*; Xu, Hualong* ChemCatChem, 2018, 10, 4519-4524
95 Insight into the Synergism between Copper Species and Surface Defects Influenced by Copper Content over Copper/Ceria Catalysts for the Hydrogenation of Carbonate Li, Huabo; Cui, Yuanyuan; Liu, Qianqian; Dai, Wei-Lin* ChemCatChem, 2018, 10, 619-624
96 In Situ Growth of g-C3N4 on Hexangular Flowerlike FeWO4 Microcrystals: Highly Efficient Catalyst and the Crucial Roles of Fe3+/Fe2+ Couple in the Photoassisted Oxidation and Reduction Reactions Zhang, Lu; Liu, Qianqian; Chai, Yuanyuan; Yang, Fengli; Cao, Mengting; Dai, Wei-Lin* J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 12900-12912
97 Simultaneous Characterization of Solid Acidity and Basicity of Metal Oxide Catalysts via the Solid-State NMR Technique Fu, Yingyi; Zhang, Li; Yue, Bin*; Chen, Xueying; He, Heyong* J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 24094-24102
98 A stable metal-covalent-supramolecular organic framework hybrid: enrichment of catalysts for visible light-induced hydrogen production Li, Xiong-Fei; Yu, Shang-Bo; Yang, Bo; Tian, Jia; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei; Liu, Yi*; Li, Zhan-Ting* Sci. China Chem., 2018, 61, 830-835
99 Structure and Catalyst Effects on the Electrochemical Performance of Air Electrodes in Lithium-Oxygen Batteries Li, Liangyu#; Chen, Chunguang#; Chen, Xiang; Zhang, Xiuhui; Huang, Tao; Yu, Aishui* ChemElectroChem, 2018, 5, 2666-2671
100 Imidazole modified g-C3N4 photocatalyst: Structural characterization and versatile energy applications Zhang, Lu; Liu, Qianqian; Chai, Yuanyuan; Ren, Jia; Dai, Wei-Lin* Appl. Surf. Sci., 2018, 430, 316-324
101 Antibiotic analysis using Electro-Filtering Paper Spray Ionization Wu, Fangling; Chu, Yan-Qiu; Wang, Liang; Xu, Fuxing; Ding, Chuan-Fan* Talanta, 2018, 190, 110-118
102 Facile construction of phosphate incorporated graphitic carbon nitride with mesoporous structure and superior performance for H-2 production Zhang, Lu; Liu, Qiangian; Chai, Yuanyuan; Dai, Wei-Lin* Int. J. Hydrogen Energy, 2018, 43, 5591-5602
103 Regioselective B-H/C-H activation and metal-metal bond formation induced by half-sandwich metals complexes at hydroxy-substituted o-carboranes Guo, Shu-Ting; Cui, Peng-Fei; Gao, Yang; Jin, Guo-Xin* Dalton Trans., 2018, 47, 13641-13646
104 Boron carbonyl complexes analogous to hydrocarbons Jin, JiaYe; Zhou, Mingfei* Dalton Trans., 2018, 47, 17192-17197
105 Host-guest capability of a three-dimensional heterometallic macrocycle Fan, Qi-Jia; Lin, Yue-Jian; Hahn, F. Ekkehardt; Jin, Guo-Xin* Dalton Trans., 2018, 47, 2240-2246
106 Two mixed-addenda Nb/W polyoxometalate-based hybrid compounds containing multicopper units: synthesis, structures, and electrochemical and magnetic properties Weng, Zhewei; Ren, Yuanhang; Gu, Min; Yue, Bin*; He, Heyong* Dalton Trans., 2018, 47, 233-239
107 Controllable assembly of rectangular macrocycles bearing different numbers of unsaturated sites based on half-sandwich iridium fragments Dang, Li-Long; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* Dalton Trans., 2018, 47, 6378-6385
108 Construction of half-sandwich multinuclear complexes including tunnel architectures via C-H-activation-directed assembly Guo, Bei-Bei; Gao, Wen-Xi; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* Dalton Trans., 2018, 47, 7701-7708
109 Preparation of polynuclear NHC complexes by post-synthetic modification of half-sandwich rhodium and iridium complexes bearing C-azolato ligands Aznarez, Francisco; Gao, Wen-Xi; Lin, Yue-Jian; Hahn, F. Ekkehardt*; Jin, Guo-Xin* Dalton Trans., 2018, 47, 9442-9452
110 Engineering Fractal MTW Zeolite Mesocrystal: Particle-Based Dendritic Growth via Twinning-Plane Induced Crystallization Zhao, Yang; Ye, Zhaoqi; Wang, Lei; Zhang, Hongbin*; Xue, Fangqi; Xie, Songhai; Cao, Xiao-Ming; Zhang, Yahong; Tang, Yi* Cryst. Growth Des., 2018, 18, 1101-1108
111 Silica-doped TiO2 as support of gallium oxide for dehydrogenation of ethane with CO2 Lei, Tian-qi; Cheng, Yan-hu; Miao, Chang-xi; Hua, Wei-ming; Yue, Ying-hong*; Gao, Zi Fuel Process. Technol., 2018, 177, 246-254
112 The development in aqueous lithium-ion batteries Bin, Duan; Wen, Yunping; Wang, Yonggang; Xia, Yongyao* J. Energy Chem., 2018, 27, 1521-1535
113 Rational Design of Yolk-Shell CuO/Silicalite-1@mSiO(2) Composites for a High-Performance Nonenzymatic Glucose Biosensor Cheng, Xiaowei; Zhao, Haochen; Huang, Wenfeng; Chen, Jinyang; Wang, Shixia; Dong, Junping*; Deng, Yonghui* Langmuir, 2018, 34, 7663-7672
114 2:2 Complexes from Diphenylpyridiniums and Cucurbit[8]uril: Encapsulation-Promoted Dimerization of Electrostatically Repulsing Pyridiniums Yang, Bo; Yu, Shang-Bo; Wang, Hui;  Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhang-Ting*  Chem. Asian J., 2018, 13, 1312-1317 
115 Ruthenium-Pincer-Catalyzed Hydrogenation of Lactams to Amino Alcohols Chen, Jiangbo; Wang, Jiaquan; Tu, Tao* Chem. Asian J., 2018, 13, 2559-2565
116 N-Formylation of Amines with CO2 and H-2 by Using NHC-Iridium Coordination Assemblies as Solid Molecular Catalysts Zhang, Yang; Wang, Jiaquan; Zhu, Haibo; Tu, Tao* Chem. Asian J., 2018, 13, 3018-3021
117 Recent Advances in Supramolecular Gels and Catalysis Fang, Weiwei#; Zhang, Yang#; Wu, Jiajie; Liu, Cong; Zhu, Haibo*; Tu, Tao* Chem. Asian J., 2018, 13, 712-729
118 Ga2O3/NaZSM-5 for C2H6 dehydrogenation in the presence of CO2: Conjugated effect of silanol Cheng, Yanhu; Lei, Tianqi; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, Zi Microporous Mesoporous Mater., 2018, 268, 235-242
119 Construction of g-C3N4-mNb(2)O(5) Composites with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity Wang, Meiyin; Wang, Hui; Ren, Yuanhang; Wang, Cheng; Weng, Zhewei; Yue, Bin*; He, Heyong* Nanomaterials, 2018, 8, 427 
120 Synthesis of ZSM-5 catalysts with tunable mesoporosity by ultrasound-assisted method: A highly stable catalyst for methanol to propylene Zhuang, Sishuang; Hu, Zhijie; Huang, Liang; Qin, Feng; Huang, Zhen; Sun, Chao; Shen, Wei; Xu, Hualong* Catal. Commun., 2018, 114, 28-32
121 Preparation of porous carbon electrodes from semen cassiae for high-performance electric double-layer capacitors Wei, Ji-Shi; Wan, Suige; Zhang, Peng; Ding, Hui; Chen, Xiao-Bo; Xiong, Huan-Ming*; Gao, Shuyan; Wei, Xianjun* New J. Chem., 2018, 42, 6763-6769
122 Organic-Inorganic-Hybrid-Derived Molybdenum Carbide Nanoladders: Impacts of Surface Oxidation for Hydrogen Evolution Reaction Shi, Zhangping#; Gao, Boxu#; Mo, Qijie; Shao, Zheng-Jiang; Nie, Kaiqi; Liu, Bolun; Zhang, Hongbin; Wang, Yangxia; Zhang, Yahong; Gao, Qingsheng*; Sun, Xuhui; Cao, Xiao-Ming*; Hu, P.; Tang, Yi* ChemNanoMat, 2018, 4, 194-202
123 A porous Co-Ru@C shell as a bifunctional catalyst for lithium oxygen batteries Chen, Xiang; Zhang, Xiuhui; Chen, Chunguang; Huang, Tao*; Yu, Aishui* RSC Adv., 2018, 8, 23973-23980
124 Synthesis of an oxygen-linked germinal frustrated Lewis pair and its application in small molecule activation Wang, Yiheng; Li, Zhen Hua; Wang, Huadong* RSC Adv., 2018, 8, 26271-26276
125 Direct conversion of C6 sugars to methyl glycerate and glycolate in methanol Feng, Lei; Li, Gang; Yan, Yueer; Hou, Wenrong; Zhang, Yahong*; Tang, Yi* RSC Adv., 2018, 8, 30163-30170
126 Ruthenium oxide modified hierarchically porous boron-doped graphene aerogels as oxygen electrodes for lithium-oxygen batteries Zhang, Xiuhui; Chen, Xiang; Chen, Chunguang; Liu, Tie; Liu, Mengmeng; Zhang, Congcong; Huang, Tao; Yu, Aishui* RSC Adv., 2018, 8, 39829-39836
127 Single-Site CrO (x) Moieties on Silicalite: Highly Active and Stable for Ethane Dehydrogenation with CO2 Cheng, Yanhu; Lei, Tianqi; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, Zi Catal. Lett., 2018, 148, 1375-1382
128 Oxidative Dehydrogenation of Ethane with CO2 over Au/CeO2 Nanorod Catalysts Lei, Tianqi; Miao, Changxi; Hua, Weiming; Yue, Yinghong*; Gao, Zi Catal. Lett., 2018, 148, 1634-1642
129 Pt center dot center dot center dot Pt and pi-pi interactions-induced pleated polymeric foldamers Chen, Lan; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Zhou, Yaming; Li, Zhan-Ting* J. Photochem. Photobiol. A Chem., 2018, 355, 444-450
130 Parent bending effects on nonadiabatic transition dynamics: Isotopomer-resolved imaging of photodissociation of CF3Br at two source temperatures Li, Fangfang; Ma, Yujie; Liu, Jiaxing; Wang, Fengyan* J. Chem. Phys., 2018, 149, 124303
131 Boron Carbonyl Analogues of Hydrocarbons: An Infrared Photodissociation Spectroscopic Study of B-3(CO)(n)(+) (n=4-6) Jin, Jiaye; Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei* J. Phys. Chem. A, 2018, 122, 2688-2694
132 A gel polymer electrolyte based lithium-sulfur battery with low self-discharge Li, Wangyu; Pang, Ying; Zhu, Tiancheng; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Solid State Ionics, 2018, 318, 82-87
133 Au-Pt 催化剂的控制合成及其对乙醇电氧化性能 吴匡衡;周亚威;马宪印;丁辰;蔡文斌* 化学学报, 2018, 76, 292-297
134 Functionality proportion and corresponding stability study of multivariate metal-organic frameworks Li, Jie; Wang, Yecheng; Yu, Yan; Li, Qiaowei* Chin. Chem. Lett., 2018, 29,  837-841
135 Rational construction of self-assembly azobenzene derivative monolayers with photoswitchable surface properties Zhang, Yu; Gao, Peng; Yue, Qin; Trefonas, Peter*; Deng, Yonghui* Chin. Chem. Lett., 2018, 29, 1661-1665
136 Synthesis and orientational assemblies of MgO nanosheets with exposed (111) facets Tang, Min; Ren, Yuanhang; Hu, Yichen; Ye, Lin; Yue, Bin*; He, Heyong* Chin. Chem. Lett., 2018, 29, 935-938
137 Ordered porous metal oxide semiconductors for gas sensing Zhou, Xinran; Cheng, Xiaowei; Zhu, Yongheng; Elzatahry, Ahmed A.; Alghamdi, Abdulaziz; Deng, Yonghui*; Zhao, Dongyuan Chin. Chem. Lett., 2018, 29,405-416
138 Cerium promoted V-g-C3N4 as highly efficient heterogeneous catalysts for the direct benzene hydroxylation Wang, Cheng; Hu, Liya; Wang, Meiyin; Yue, Bin*; He, Heyong* R. Soc. Open Sci., 2018, 5, 180371
139 Control of Heterometallic Three-Dimensional Macrocycles with Aromatic Stacks in Tunable Host Cavities Gao, Wen-Xi; Fan, Qi-Jia; Lin, Yue-Jian; Jin, Guo-Xin* Chin. J. Chem., 2018, 36, 594-598
140 Supramolecular polymers from coronene multicarboxylates and multipyridiniums in water stabilized by ion-pair attraction and aromatic stacking Qi, Qi; Yang, Bo; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting* Tetrahedron, 2018, 74, 2792-2796
141 Hydrothermal syntheses and anion-induced structural transformation of three Cadmium phosphonates Hu, Han; Zhai, Fupeng; Liu, Xiaofeng; Ling, Yun; Chen, Zhenxia*; Zhou, Yaming J. Solid State Chem., 2018,  261, 9-15
142 Simulation of the simultaneous dual-frequency resonance excitation of ions in a linear ion trap Xu, Chongsheng; Xu, Fuxing; Konenkov, N. V.*; Ding, Chuan-Fan* J Mass Spectrom., 2018, 53, 109-114
143 Enhancement of ion activation and collision induced dissociation by direct current potential in digital ion trap mass spectrometer Xu, Fuxing; Xu, Chongsheng; Ding, Li*; Zhou, Mingfei; Ding, Chuan-Fan* Int. J. Mass Spectrom., 2018, 428, 29-34
144 Interfacial tissue engineering of heart regenerative medicine based on soft cell-porous scaffolds Geng, Xiwen; Liu, Bing; Liu, Jiaqing; Liu, Dong; Lu, Yupeng; Sun, Xiaotian; Liang, Kang; Kong, Biao J. Thorac. Dis., 2018, 10, S2333-S2345
145 Mesoporous Co-CoO@NC Micro-Disk Derived from ZIF-9 as Bifunctional Catalyst for Lithium-Oxygen Batteries Chen, Xiang; Chen, Chunguang ; Zhang, Xiuhui; Huang, Tao*; Yu, Aishui* ChemistrySelect, 2018, 3, 9276-9283
146 Hierarchical porous Nickel Cobaltate Nanotube as Electrocatalyst for Lithium-Oxygen Batteries Chen, Xiang#; Kuang, Peng#; Chen, Chunguang; Zhang, Xiuhui; Huang, Tao*; Zhang, Lijuan*; Yu, Aishui* Int. J. Electrochem. Sci., 2018, 13, 3309-3316
147 Oxidative Dehydrogenation of 1-Butene to 1,3-Butadiene Using CO2 over Cr-SiO2 Catalysts Prepared by Sol-gel Method Gao Biao; Luo Yajun; Miao Changxi; Yue Yinghong; Yang Weimin; Hua Weiming*; Gao Zi Chem. Res. Chin. Univ., 2018, 34, 609-615
148 Exploring halide anion affinities to native cyclodextrins by mass spectrometry and molecular modelling Xu, Chongsheng; He, Nan; Li, Zhenhua; Chu, Yanqiu*; Ding, Chuan-Fan* Eur. J Mass Spectrom., 2018, 24, 269-278
149 Infrared Spectra, Structures and Bonding of Binuclear Transition Metal Carbonyl Cluster Ions Wang, Guan-jun; Zhou, Ming-fei* Chin. J. Chem. Phys., 2018, 31, 1-11
150 丙烯酰基正离子的红外光解离光谱研究 李巍,金佳晔,王冠军,周鸣飞* 中国科学:化学, 2018, 48, 218-224
151 Making Molecular and Macromolecular Helical Tubes: Covalent and Noncovalent Approaches Liu, Chuan-Zhi; Yan, Meng; Wang, Hui; Zhang, Dan-Wei*; Li, Zhan-Ting* ACS Omega, 2018, 3, 5165−5176
152 Pomegranate-like, carbon-coated Fe3O4 nanoparticle superparticles for high-performance lithium storage Han, Dandan; Guo, Guannan; Yan, Yancui; Li, Tongtao; Wang, Biwei; Dong, Angang* Energy Storage Materials, 2018, 10, 32-39
153 Combining water reduction and liquid fuel oxidization by nickel hydroxide for flexible hydrogen production Ma, Yuanyuan; Dong, Xiaoli; Wang, Renhe; Bin, Duan; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Energy Storage Materials, 2018, 11, 260-266
154 Mesoporous TiO2/TiC@C Composite Membranes with Stable TiO2-C Interface for Robust Lithium Storage Zhang, Wei; Zu, Lianhai; Kong, Biao; Chen, Bingjie; He, Haili; Lan, Kun; Liu, Yang; Yang, Jinhu*; Zhao, Dongyuan* iScience, 2018, 3, 149–160
155 Defect and Interface Engineering for Aqueous Electrocatalytic CO2 Reduction Wang, Yifei; Han, Peng; Lv, Ximeng; Zhang, Lijuan; Zheng, Gengfeng* Joule, 2018, 2,  2551-2582
156 Boron-Doped Graphene for Electrocatalytic N-2 Reduction Yu, Xiaomin; Han, Peng; Wei, Zengxi; Huang, Linsong; Gu, Zhengxiang; Peng, Sijia; Ma, Jianmin*; Zheng, Gengfeng* Joule, 2018, 2, 1610-1622
157 Organic Batteries Operated at -70 degrees C Dong, Xiaoli; Guo, Zhaowei; Guo, Ziyang; Wang, Yonggang*; Xia, Yongyao* Joule, 2018, 2, 902-913
158 Understanding the effects of surface modification on improving the high-voltage performance of Ni-rich cathode materials Liu, SiyangSu, JunmingZhang, CongcongChen, XiangZhao, JiayueHuang, TaoWu, Jianhua; Yu, Aishui* Materials Today Energy, 2018, 10, 40-47
159 Nanostructured Copper-Based Electrocatalysts for CO2 Reduction Gu, Zhengxiang; Shen, Hao; Shang, Longmei; Lv, Ximeng; Qian, Linping; Zheng, Gengfeng* Small Methods, 2018, 2, 1800121
160 Zn0.8Cd0.2S@PCBM Hybrid as an Efficient Electron Transport Layer for Air-Processed p-i-n Planar Perovskite Solar Cells: Improvement of Interfacial Electron Transfer and Device Stability Li, Yaru; Feng, Chuanqi; Cheng, Haoliang ; Wang, Zhong-Sheng* Sol. RRL, 2018, 2, 1800222
161 Self-assembled Fe3O4 nanoparticle-doped TiO2 nanorod superparticles with highly enhanced lithium storage properties Xue, Bin; Li, Tongtao; Wang, Biwei; Ji, Li; Yang, Dong; Dong, Angang* Sustainable Energy Fuels, 2018, 2, 616-625
162 Microporous Titania Crystals with Penta-oxygen Coordination Ma, Sicong;  Huang, Si-Da;  Fang, Ya-Hui;  Liu, Zhi-Pan* ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 22−26
163 Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 Cathode for Lithium-Ion Batteries by Precursor Preoxidation Zhang, Congcong; Liu, Mengmeng; Pan, Guangjie; Liu, Siyang; Liu, Da; Chen, Chunguang; Su, Junming; Huang, Tao; Yu, Aishui* ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 4374−4384